NL: Veiling van Mademoiselle Luna’s auto 10/10 tot 20/10

Mademoiselle Luna & Think Pink

Eind 2021 vernam Mademoiselle Luna dat bij haar borstkanker was geconstateerd. Ze wendde zich snel en ruimhartig tot Think Pink, de nationale organisatie voor borstkanker, voor steun en om mensen bewust te maken van het belang om zich te laten testen.

Dankzij de vrijgevigheid, solidariteit en welwillendheid van Garage Leone, geraakt door het verhaal van Mademoiselle Luna, wordt de auto van Mademoiselle Luna van 10 oktober tot 20 oktober geveild ten voordele van de vereniging.

De winst van de verkoop wordt gedoneerd aan Think Pink en in het bijzonder aan het Think Pink Box project. Deze doos met hulp en advies wordt via de erkende Borstklinieken in België gratis aangeboden aan iedereen die door borstkanker is getroffen. Het bevat een maximum aan nuttige, praktische, medische en financiële informatie over de ziekte en voorkomt zo dat patiënten tijd en energie verspillen aan het zoeken naar informatie op een van de moeilijkste momenten in hun leven.

Meer informatie over de auto

Ben je niet op zoek naar een auto maar wil je toch je steun betuigen aan Think Pink?

Doe een gratis donatie aan de vereniging zodat deze de dozen kan blijven uitdelen aan mensen die door de ziekte zijn getroffen. Elke donatie van meer dan 40 euro is voor 45% aftrekbaar van de belasting.

Een donatie doen aan Think Pink is heel eenvoudig! U hoeft alleen maar te klikken op Sponsor deze actie (via deze hyperlink of bovenaan deze pagina).

Om uw donatie van een belastingcertificaat te voorzien, moet u aangeven dat het om een donatie gaat door te klikken op “Dit is een donatie”. Gelieve niet te klikken op “Geïnd tijdens een actie” (in dit geval kan geen belastingcertificaat worden verstrekt).

Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar tot 45%. U steunt niet alleen een goed doel, u krijgt ook steun van de federale overheid. U ontvangt automatisch een belastingcertificaat dat u bij uw belastingaangifte kunt voegen. Dit fiscaal attest wordt in maart van het jaar volgend op uw schenking opgestuurd indien deze minstens 40 euro of meer bedraagt. Onder de 40 euro kan geen belastingcertificaat worden gestuurd.

FR: Vente aux enchères de la voiture de Mademoiselle Luna

10/10 à 20/10

Mademoiselle Luna & Think Pink

Fin de l’année 2021, Mademoiselle Luna apprenait qu’elle était touchée par un cancer du sein. Très vite, elle s’est généreusement tournée vers Think Pink, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, afin d’apporter son soutien et de sensibiliser un maximum de femmes à l’importance de se faire dépister.

Mise aux enchères de la voiture de Mademoiselle Luna

Grâce à la générosité, la solidarité et la bienveillance du Garage Leone, touché par l’histoire de Mademoiselle Luna, la voiture de Mademoiselle Luna sera mise aux enchères du 10 octobre au 20 octobre au profit de l’association.

Les bénéfices engendrés lors de la vente seront reversés à Think Pink et en particulier, au projet de la Think Pink Box. Cette boîte d’aide et de conseils est offerte gratuitement à chaque personne touchée par un cancer du sein via les Cliniques du Sein agréées de Belgique. Elle rassemble un maximum d’informations utiles, pratiques, médicales et financières sur la maladie et évite ainsi aux patient(e)s de perdre du temps et de l’énergie dans la recherche de renseignements à l’un des moments les plus difficiles de leur vie.

Plus d’infos sur la voiture

Vous n’êtes pas à la recherche d’une voiture mais souhaitez néanmoins montrer votre soutien à Think Pink ?

Faites un don libre à l’association afin qu’elle puisse continuer à distribuer les boîtes aux personnes touchées par la maladie. Tout don supérieur à 40€ est fiscalement déductible à 45%.

Pour faire un don à Think Pink, c’est très simple ! Il vous suffit de cliquer sur Parrainez cette action (via ce lien hypertexte ou en haut de cette page).

Attention, pour que votre don puisse bénéficier d’une attestation fiscale, vous devrez indiquer qu’il s’agit d’un don en cliquant sur “Ceci est un don” . Merci de ne pas cliquer sur “Collecte faite lors d’une action” (dans ce cas, aucune attestation fiscale ne pourra être fournie).

Chaque don à partir de 40 euros est fiscalement déductible à hauteur de 45 % . Vous ne soutiendrez pas seulement une bonne cause, vous bénéficierez également d’une aide venant du gouvernement fédéral. Vous recevrez automatiquement une attestation fiscale à joindre à votre déclaration d’impôts. Cette attestation fiscale sera envoyée dans le courant du mois de mars de l’année suivant votre don si celui-ci s’élève au minimum à 40 euros ou plus. En dessous de 40 euros, aucune attestation fiscale ne pourra être envoyée.

Ook Auctim is ontzettend begaan met de bestrijding van borstkanker. Daarom wil het bedrijf veilingacties opzetten die financieel zullen bijdragen aan het onderzoek en de ontwikkeling ter bestrijding van borstkanker. Als u zich samen met ons hiervoor wil inzetten, aarzel dan niet en biedt dan op deze mooie Range Rover Evoque, ons ter beschikking gesteld door Mademoiselle Luna in samenwerking met garage R. Leone te Charleroi.De opbrengst van deze veiling gaat ook integraal naar Think Pink. Think Pink with Auctim.